Wyniki Grupy MNI po 2Q2010

Spółka MNI przedstawiła wyniki finansowe Grupy MNI za pierwsze półrocze 2010 r. Skonsolidowane przychody Grupy osiągnęły poziom 135,099 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 19,343 mln zł.