NOM złożył pozew przeciwko Prezesowi UKE o zwrot nienależytego świadczenia

29 października NOM złożył pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie przeciwko Prezesowi UKE o zapłatę 171 mln zł tytułem zwrotu części opłat za wydanie koncesji na świadczenie międzystrefowych usług telekomunikacyjnych i utraconych korzyści.